Creatief Educatief Centrum

Een sociaal plan voor kinderen met een beperking

Duurzame ontwikkelingshulp in Noord-Bali

Wij, het bestuur van stichting Creatief Hart, zijn bezig met de realisering van een Creatief Educatief Centrum (CEC) in Noord-Bali waar kinderen met een beperking in de leeftijd vanaf 5 tot 21 jaar intensief creatief onderwijs kunnen volgen in combinatie met educatie in de Engelse taal en andere sociale vaardigheden. Met dit doel is de stichting destijds opgericht maar naar de aanloop hiervan, hebben wij eerst onderzocht of het wel een realistisch en haalbaar idee is. Een dergelijk plan voor een duurzaam project komt niet zomaar uit de lucht vallen. Sinds de oprichting in 2013 heeft de stichting in meerdere bestaande opvangcentra in Indonesië, creatieve projecten gehad en met mooi resultaat. Wij willen nu een vaste plek creëren voor de kinderen met een handicap: alles met betrekking tot het doel van de stichting, onder één dak.

Wij zijn ervan overtuigd dat de stichting er helemaal klaar voor is om de plannen voor het creatieve educatieve centrum echt vorm te gaan geven. Met hard werken en voldoende (financiële) steun, zal het hopelijk binnen een niet al te lange periode van de grond komen.

Gebleken is dat de kinderen op allerlei aspecten vooruitgang boeken wanneer zij creatief bezig zijn. Hiervoor is geen wetenschappelijk onderzoek nodig ter onderbouwing maar door observaties te doen, kunnen wij dit wel met zekerheid stellen. Wij hebben geconstateerd dat het creatieve onderwijs een positief effect heeft op onder andere de persoonlijke groei, de fijne motoriek en allerlei sociale vaardigheden van de kinderen.

In Indonesië spreken de mensen al van een beperking als je een vergroeide arm hebt of slecht ter been bent. Dat wil echter niet zeggen dat deze kinderen dan helemaal niets meer kunnen. Wij hebben 1,5 jaar lang een meisje in onze creatieve klas gehad die slecht ter been was. Door deze handicap werd zij helaas slecht behandeld door haar ouders, want haar handicap bracht ongeluk. Zij werd verbannen en woont nu op het revalidatiecentrum. Zij heeft een operatie ondergaan en is al enige tijd aan het revalideren. Dit meisje hebben wij in alle opzichten zien groeien tijdens de lessen. De lampen en armbanden die zij tijdens de creatieve lessen heeft gemaakt, heeft zij verkocht aan andere mensen. Hoe mooi is dat!

In september 2017 hebben wij uitgebreid onderzoek gedaan naar de realisatie van het plan en hebben wij allerlei aspecten die belangrijk zijn om dit project vorm te geven, onderzocht: deskresearch, gesprekken met andere stichtingen die al ervaring hebben in Indonesië in verband met grond en gebouwen aanschaf, bouwprojecten, het vormen van een Indonesisch bestuur, belastingtechnische aspecten in Indonesië en dergelijke.

Bekijk hier de presentatie die wij hebben gegeven op de Indonesische Ambassade.

In februari 2018 hebben we het onderzoek op Bali vervolgd en wederom allerlei locaties bekeken. Wij zijn tot de beslissing gekomen om eerst grond en onroerend goed te huren waar we ook mogen verbouwen. Eerst maar eens beginnen, en daarna verder ontwikkelen en uitbreiden. Uiteraard komt het op hetzelfde neer, alleen gaan wij niet eerst grond en onroerend goed aanwerven maar huren.

Voor nu bieden wij dus het huurplan aan, want er moet nog heel veel gebeuren om het allemaal neer te zetten. En hopelijk is het plan zoals het er nu ligt, ook haalbaar.

Lees hier nog veel meer over het CEC:

Tekeningen huurlocatie CEC versie 120218
Foto’s huurlocatie CEC versie 120218
Begroting CEC versie 120218
Missie en Visie stichting t.a.v. CEC
Verzin een inzamelingsactie
Doneren en belastingvoordeel
Sponsoring en donaties

Creatieve educatie en leren eigen inkomsten te genereren

Het is de bedoeling om een eigen educatief centrum te realiseren waar de kinderen zullen leren hoe zij allerlei handgemaakte, duurzame spullen kunnen maken. Zij (of eigenlijk de ouders) hoeven hier niets voor te betalen. Wij willen de ouders wel stimuleren om hun kinderen creatief te laten onderwijzen. Het is een centrum voor kinderen met verschillende leeftijden en leer niveau’s. Kinderen die fysiek en mentaal meer aankunnen, zullen leren hoe zij o.a. bruikbare en duurzame (decoratieve) gebruiksvoorwerpen en meubeltjes kunnen maken. In de winkel, die speciaal voor de kinderen en aan de voorkant van het educatieve centrum wordt gerealiseerd, kunnen de handgemaakte voorwerpen worden verkocht door de kinderen zelf. De inkomsten zijn ook voor de kinderen. Op deze manier leren zij om hun eigen inkomsten te genereren. Het zou mooi zijn als zij de mogelijkheid krijgen om te sparen. De kinderen met een lager niveau of die jonger zijn, leren in eerste instantie de basis voor het creatieve werk en zullen groeien, totdat zij ook hun eigen spullen kunnen verkopen in de winkel.

Het is tevens de bedoeling dat er Engelse les wordt gegeven. Wij vinden dit een waardevolle combinatie voor het vergroten van de (arbeids)kansen van deze kinderen binnen de Indonesische samenleving/economie.

Wij zijn ons ervan bewust dat sommige kinderen te lijden hebben onder een te zware afwijking en mogelijk niet in staat zullen zijn om voor zichzelf of voor de familie echt eigen inkomsten te genereren. Voor de dagbesteding kunnen zij natuurlijk evengoed terecht. Ook zij verdienen een creatief leven en hoe dan ook komt het ten goede aan het welzijn van deze kinderen. Het heeft een positief effect op de fysieke en mentale gesteldheid.

Sleutelwoorden
– Persoonlijke groei
– Creëren van zelfstandigheid en om minder financiële afhankelijk te zijn
– Leerfunctie: inkomsten genereren
– Creatieve therapie

Lichamelijke therapie

De creatieve lessen worden gegeven in combinatie met ergotherapie om de lichaamsbeweging en fijne motoriek van de kinderen te verbeteren. Ergotherapie is een paramedische discipline die zich richt op het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen die door ziekte of beperking een lichamelijke of psychische beperking hebben opgedaan.

Zo kunnen wij de kinderen één pakket aan zorg en educatie aanbieden, dat naar onze mening maar ook al is aangetoond, zeer waardevol is. Het is een aanvulling op de therapeutische revalidatie centra die al aanwezig zijn in de omgeving.

Optie voor intern verblijf

De stichting heeft sinds de oprichting ervan in 2013 meerdere creatieve projecten gehad en nog steeds, en samengewerkt met andere stichtingen zoals revalidatiecentra en andere opvangtehuizen. Het doel was altijd om een fijne en inspirerende plek te creëren voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking waar zij hun creatieve vaardigheden tot uiting kunnen brengen, voor een meer zelfstandige toekomst. De eerste 4 jaren na de oprichting waren bedoeld om te onderzoeken of er daadwerkelijk behoefte is aan creatief onderwijs, en gebleken is dat die er zeker is. Voor de stichting is de tijd rijp om het plan voor een eigen creatief centrum daadwerkelijk te verwezenlijken.

Wij hebben echter ondervonden dat het niet altijd mogelijk is voor de kinderen om gebracht en gehaald te worden door de ouders en kinderen ophalen is niet altijd haalbaar. De ouders zien het nut (nog) niet, de kinderen wonen te ver weg van de locatie en de wegen zijn niet altijd toegankelijk. Hieruit willen wij lering trekken.

In Indonesië komt het vaak voor dat kinderen met een handicap worden weggestopt omdat men denkt dat zij toch niets kunnen. Je ziet bijna geen kind met een lichamelijke beperking op straat. Er heerst schaamte bij de ouders. En Indonesië zijn de wegen of andere locaties ook niet bepaald toegankelijk voor gehandicapten in het algemeen. De Indonesische regering doet daar naar onze mening niet voldoende aan. Ook worden er kinderen mishandeld vanwege hun handicap, die willen wij ook een veilig verblijf bieden.

Wij streven er naar dat elk kind thuis kan wonen en willen dan ook geen kindertehuis creëren, maar soms heeft een kind geen thuis meer of kan het echt niet (tijdelijk) thuis/bij familie wonen.

Wij willen dus een interne verblijfplaats creëren voor enkele kinderen. Zij kunnen bijvoorbeeld enkele dagen in de week verblijven, of de hele door de weeks en in het weekend naar huis, etc. Dat hangt af van de omstandigheden. Soms is het fijn voor de ouders die de hele dag moeten werken als zij even geen zorg hebben aan de kinderen en de kinderen tegelijkertijd niet thuis aan hun lot worden overgelaten. Hier in Nederland gaan kinderen ook naar de naschoolse opvang.

Er zijn ook kinderen die moeten revalideren en therapie nodig hebben. Vlakbij zitten enkele revalidatiecentra maar als daar geen (voldoende) slaapplaats aanwezig is voor de kinderen terwijl zij het wel nodig hebben voor een bepaalde periode, dan biedt het CEC hiertoe de mogelijkheid. Zij kunnen dan ook meedraaien in de creatieve lessen. De kinderen kunnen er ook voor kiezen om op wekelijkse basis te komen. Er zal ook voldoende (toegankelijke) ruimte moeten zijn voor kinderen met een lichamelijke beperking die volgens een wekelijks schema aanschuiven en voor die kinderen die intern verblijven.

Sleutelwoorden
– Drempel verlagend effect
– Toegankelijkheid
– Flexibiliteit

Maatschappelijk en sociaal draagvlak

Wij willen graag dat deze kinderen de kans krijgen om zelfstandiger te worden en hun eigen eten en drinken kunnen kopen, en zelfs een bijdrage kunnen leveren voor hun familie. Op Bali is het namelijk vrij normaal dat iedereen in het gezin een bepaalde taak heeft. Van een gehandicapt kind wordt binnen de Indonesische maatschappij al gauw gedacht dat zij niets kunnen. Als een kind bijvoorbeeld een operatie heeft ondergaan en daarvoor en tijdens de revalidatie geen voldoende scholing heeft gehad, willen wij met ons plan voorkomen dat het kind op straat komt te staan.

Wij willen de ouders laten zien wat deze kinderen, en vooral na een (intensieve) periode van creatief onderwijs, wel allemaal kunnen. Wij zien nu al ouders met verbazing kijken naar hun kinderen, omdat zij niet hadden verwacht dat zij iets konden maken met hun lichamelijke beperking. Wellicht ziet de ouder het nut van creatief onderwijs dan wel in als zij zien dat de kinderen leren hun eigen inkomsten te genereren en dat zij dus ook iets kunnen betekenen voor de familie.

Voor in Nederland: Op deze manier creëren wij ook mogelijkheden voor Nederlandse studenten die een stage in het buitenland willen doen op het gebied van creatieve educatie (creatieve therapie, muziek, kunst, etc), fysio- en ergotherapie, internationaal projectmanagement. Tevens is het een plek waar vrijwilligers kunnen komen om ervaring op te doen of sociaal bezig willen zijn.

Sleutelwoorden
– Bewustwording
– Sociale ontmoetingsplaats
– Praatgroep functie voor de ouders (over o.a. het leven met een gehandicapt kind)
– Betrokkenheid

Keuze voor locatie

In het noorden van Bali ligt de plaats Lovina, gelegen aan het strand. In en rondom Lovina zijn meerdere stichtingen die zich inzetten voor kansarme kinderen met een lichamelijke en geestelijke beperking. Er zijn scholen en opvangtehuizen waar kinderen die doof zijn of met downsyndroom moeten leven, worden opgevangen. In september 2017 hebben wij met enkele van deze stichtingen gesproken en duidelijk is, dat er nergens nog echt creatieve educatie wordt gegeven en dat dit een hele mooie aanvulling zou kunnen zijn. Overigens hebben wij dit zelf al ondervonden tijdens voorgaande projecten. Deze kinderen krijgen dus elders wel al op een zeer primair niveau les, en hebben een grote leerachterstand. Onze bedoeling is om de kinderen die geen toegang hebben tot het reguliere onderwijs of juist moeilijk kunnen leren vanwege hun handicap, toch naar een bepaald niveau te tillen om hen de kans op een persoonlijke ontwikkeling en een zelfstandiger leven te bieden. Ook al krijgen elders primair onderwijs. Uit ons onderzoek is gebleken dat er nauwelijks tot geen duurzame lessen in creatief onderwijs wordt gegeven.

Wij kunnen deze kinderen natuurlijk ook financieel ondersteunen voor scholing of geld geven voor eten en drinken, maar juist als deze kinderen niet goed kunnen leren of een te grote leerachterstand hebben vanwege hun lichamelijke of geestelijke beperking, is het niet eenvoudig om hen ook echt iets te laten leren uit boeken. Het gaat er ons juist om, dat zij straks hun eigen eten kunnen kopen en niet meer afhankelijk hoeven te zijn van derden. Wij willen zoveel mogelijk kinderen de kans geven om zich te ontwikkelen, ook al zal het niet altijd even makkelijk gaan. Creatief onderwijs kan daarbij helpen. Het is dus een mooie “aanvulling” op wat sommige kinderen al aan primair onderwijs krijgen.

Wij kunnen ook kinderen die al in een ander opvangtehuis verblijven op wekelijkse basis creatieve lessen geven, in combinatie met ergotherapie. Op deze manier kan het doel van de stichting het verlengde zijn van andere goede doelen. Echter, als er kinderen zijn die juist intensiever creatief les willen hebben, dan kunnen zij ervoor kiezen om op het CEC te verblijven voor een bepaalde periode. Andere stichtingen hebben dan misschien weer iets meer ruimte om andere kinderen meer aandacht te geven.

Ook kunnen wij vanuit verder weg gelegen gebieden kinderen opvangen zodat zij niet elke dag gebracht en gehaald hoeven te worden. Denk aan kinderen die in de bergen leven maar de hele dag niets doen. De ouders zijn de hele dag aan het werk en de kinderen met een handicap krijgen te weinig aandacht en missen interactie met andere kinderen.

Een mooie toevoeging is dat de locatie aantrekkelijk is om iets moois te huren. Het is minder duur dan bijvoorbeeld in het zuiden van Bali (Kuta, Ubud, etc) en omdat er veel ruimte is, is het verkrijgen van een bouwvergunning (voor aanbouw) makkelijker. Hier hebben wij in september 2017 en februari 2018 onderzoek naar gedaan.

Sleutelwoorden
– Samenwerking met andere stichtingen
– Functionaliteit
– Totaalpakket (creatieve educatie, ergotherapie, Engelse les, detailhandel)
– drempelverlagend

Het gebouw

Wij gaan eerst een periode een locatie huren, als try-out. Dit kan voor 5 jaar of 10 jaar. In september 2017 hebben wij Kadekkie, van PT. DIMUARA INT’L GROUP, ontmoet. Deze projectontwikkelaar helpt ons bij de totstandkoming van het CEC en stelt een van zijn panden, op een perfecte locatie, ter beschikking voor een periode van 5 jaar met mogelijke verlenging. Alles wordt contractueel en via de notaris vastgelegd. Aan de reeds aanwezige locatie gaat Kadekkie een aanbouw maken van materiaal dat hij nog over heeft van andere bouwprojecten. Hij wil graag bij dit project betrokken zij. Hij is tussen 1998 en 2004 gesponsord door een Nederlands koppel waardoor hij de mogelijkheid heeft gekregen om een studie aan de Universiteit te volgen. Het Nederlandse koppel woont nu ook al enige jaren samen met Kadekkie en zijn gezin op een compound niet ver van de locatie waar het CEC komt. ‘Op deze manier kan ik weer wat terugdoen’, aldus Kadekkie.

We hebben bekeken, met alles wat wij willen bewerkstellingen in het Creatief Educatief Centrum, (voorlopig) aan grond en gebouw nodig hebben. Wij hebben rekening gehouden met toegankelijkheid en bereikbaarheid, alsmede de ligging bij andere stichtingen waar wij mee kunnen samenwerken. Het gebouw is uiteraard handicap vriendelijk en veilig voor de kinderen. Wij hebben een functionele indeling gemaakt vanwege het feit dat wij binnen één gebouw meerdere faciliteiten aanbieden, ten behoeve van de verwezenlijking van het doel van de stichting. In de bijlage treft u aan de documenten met foto’s van de locatie, een 3D tekening van het gebouw en de indeling zoals wij het zouden willen zien en een toelichting op de functionele indeling.

Zie tekeningen en locatie.

Draagvlak vergroting

Niet onze eerste prioriteit maar in de toekomst willen wij een breder (internationaal) draagvlak en vergroting van de naamsbekendheid. Onderstaande gaat ook over kostendekking voor als het CEC er eenmaal staat.

Wij willen een werk-ontmoetingsplek realiseren waar allerlei online ZZP’ers vanuit de hele wereld een werkplek kunnen krijgen.

Wij willen een werk-ontmoetingsplek realiseren waar allerlei online ZZP’ers vanuit de hele wereld een werkplek kunnen krijgen. Een “Co-work office” waar online ZZP’ers over de hele wereld er voor hebben gekozen om overal te wereld hun (online) werk te verrichten, zonder dat zij een vaste verblijfplaats hebben. Wij zien al meer van deze Co-work ontmoetingsplaatsen ontstaan, waar digitale ZZP’ers bij elkaar komen om in één ruimte te werken voor een bepaalde tijd (zoals een of twee maanden). Dat is toch anders dan met een laptop in een café of hotel te gaan zitten werken. Het is werkelijke een groeiende community, er zijn allerlei Facebookgroepen waar deze “Digital Nomads around the world” ervaringen delen met elkaar. Gebleken is dat Bali een aantrekkelijke plaats is voor deze online ZZP’ers. Deze zogenoemde digitale ZZP’ers over de hele wereld, kunnen op het CEC in deze Co-work office werken maar het is juist de bedoeling dat zij een bijdrage leveren aan het doel van de stichting met hun kennis en vaardigheden. Er zijn allerlei online ZZP’ers in verschillende branches maar vooral ook tekstvertalers, marketeers, redacteuren, webdesigners, etc. Deze personen hebben wij nodig voor de continuïteit van het project. Zij kunnen dus een bijdrage leveren in de vorm van ondersteuning in marketing en promotie voor de stichting (wereldwijd), en meedenken over duurzaamheid en bewustmaking met betrekking tot onze doelstelling. Er zijn er genoeg met (levens)ervaring en vakbekwaamheden die goede ideeën hebben en ons hierbij kunnen ondersteunen.

Deze ZZP’ers kunnen dus op een andere manier een bijdrage leveren aan de stichting. Niet door het geven van creatieve onderwijs met de kinderen (omdat wij zoveel mogelijk vrijwilligers en stagiaires moeten kunnen screenen, o.a. met een VOG, en dat is niet haalbaar bij personen die van over de hele wereld komen). Maar zij kunnen wel een bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering en vergroting van de naamsbekendheid van de stichting over de hele wereld waardoor er een groter draagvlak wordt gecreëerd.

Met deze mogelijkheid creëren wij ook weer inkomsten voor het CEC, aangezien deze online ZZP’ers wel een bedrag moeten betalen voor een werkplek en eventueel kunnen ze in het gastenverblijf (zie onder) slapen. Deze bron van inkomsten moet dus niet als winst worden gezien, maar het is de bedoeling dat het een kostendekkend effect zal hebben op de kosten voor het beheer van het gebouw.

De kinderen kunnen aan deze ZZP’ers ook nog eens hun eigen handwerken proberen te verkopen (souvenirs of gebruiksvoorwerpen) en dit is voor hen weer een mooie verdienste.

Gastenverblijf

Bij het CEC zal ook een kleinschalig woongedeelte met slaapvertrekken die kunnen worden verhuurd aan gasten, vrijwilligers en stagiaires als zij het fijn vinden om binnen het centrum te verblijven. Tevens is het bedoeld voor bijvoorbeeld de bestuursleden als die aanwezig zijn ter coördinatie van het project. De inkomsten die hieruit voortvloeien, worden gebruikt voor de uitvoeringskosten van de stichting. Iedere vrijwilliger en stagiaire of andere gast zal een, weliswaar symbolische, financiële bijdrage betalen voor het verblijf (zelfs de bestuursleden en eventuele aanvullende teamleden uit NL als die er verblijven).

Alles zal worden verantwoord in het financiële verslag dat elk jaar wordt gepubliceerd. Omdat het gaat om een symbolisch bedrag, hopen wij meer vrijwilligers en stagiaires te enthousiasmeren om op het CEC vrijwilligerswerk te doen of een stageproject uit te voeren.

Eventueel kunnen oudere kinderen met een lichamelijke beperking, en die wel op een goed niveau kunnen leren, helpen op het CEC. Zij krijgen hiervoor een marktconform salaris. Denk aan noteren van de gasten in de administratie en wegwijs maken. Of koken, ontbijt klaar maken, etc. Salarissen zullen allemaal worden vastgesteld en worden verantwoord.

Sleutelwoorden
– Betrokkenheid
– Vergroting naamsbekendheid op internationaal niveau
– Inkomsten genererend en kostendekking
– Toegankelijkheid

Maatschappelijk verantwoord

Wij zijn ons ervan bewust dat op Bali personeel soms wordt uitgebuit. Wij zullen een verantwoording afleggen over de wijze waarop het personeel wordt behandeld en eventueel advies vragen bij organisaties die hierin advies kunnen geven. Niet omdat wij niet weten hoe je niet moet uitbuiten, maar wij willen aan de buitenwereld laten zien dat wij een verantwoorde stichting zijn en er een eerlijke bedrijfsvoering op na houden.

In feite willen wij de kinderen met een beperking een kans bieden om zich te ontwikkelen en zichzelf en de buitenwereld laten zien dat zij, ondanks hun handicap, wel kunnen meedraaien in de economie en samenleving. Omdat de stichting zelf geen winst maakt maar juist de kinderen een centje kunnen verdienen, is het CEC van hoge maatschappelijke waarde binnen de Noord-Balinese gemeenschap.

Voor zowel de bouw van het centrum als voor de creatieve lessen, zullen wij rekening houden met de materialen die wij gebruiken en willen hier milieubewust mee omgaan (denk aan recycling van plastic, rubber, papier, e.d.).

Haalbaar? Wij denken van wel. Het is een geweldig project waar kinderen vanuit allerlei (moeilijk begaanbare) plaatsen in Noord-Bali een plek kunnen krijgen voor:

– Creatieve educatie: algemeen, techniek, handenarbeid, textiel, muziek, e.d.
– Ergo- en fysiotherapie
– Leren eigen inkomsten te genereren met de winkel
– Interactie tussen de kinderen
– Educatie in sociale omgangsvormen, communicatievaardigheden en Engelse les
– Ook aan de ouders hebben wij gedacht

Fondswerving plan

Om eenmaal te kunnen starten, moeten wij wel een en ander kunnen financieren. Wij vragen nu aan u of u mogelijkheden / potenties ziet in dit project en of u geïnteresseerd bent om in de nabije toekomst een financiële bijdrage te leveren aan de realisatie van het CEC.

Wij zullen de komende periode dan ook actief en intensief fondsen werven voor de realisering en continuïteit van het CEC. De volledige financiële verantwoording treft u altijd op onze website en wij zijn dan ook transparant in alle inkomsten en uitgaves. Voor wat betreft het CEC openen wij dus een speciale pagina voor sponsors en donaties, waar ook op wordt vermeld van welke personen of welke bedrijven of organisaties wij een financiële bijdrage hebben mogen ontvangen

Lees hier meer over het CEC:

Tekeningen huurlocatie CEC versie 120218
Foto’s huurlocatie CEC versie 120218
Begroting CEC versie 120218
Missie en Visie stichting t.a.v. CEC
Verzin een inzamelingsactie
Doneren en belastingvoordeel
Sponsoring en donaties
Vrijwilligers en stagiaires : speciaal voor het CEC is het programma nog in ontwikkeling

Houd ons in de gaten! Blijf up to date via onze Facebook page en Like & Deel ons plan voor het CEC gerust.

Stichting Creatief Hart


Maak het verschil
in ons werk.


Vrijwilligers! Steun ons groeiend team.


Facebook