Over ons

Over ons

Op deze pagina vindt u belangrijke gegevens van en over stichting Creatief Hart.

Bestuur van Stichting Creatief Hart

Het bestuur van stichting Creatief Hart

Het bestuur van stichting Creatief Hart

Contactgegevens

Administratieve gegevens

  • RSIN/fiscaal nummer: 852612163
  • IBAN: NL 55 RABO 0110 2749 70, t.n.v. Stichting Creatief Hart (BIC: RABONL2U)
  • KvK-registratienummer: 57508313

  • Stichting Creatief Hart is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U kunt ons op de ANBI site vinden: Anbi zoeken, vestigingsplaats Utrecht.

Anbi-status Stichting Creatief Hart
Stichting Creatief Hart
Jongetje speelt op een keyboard

Belangrijke stukken

NB. Voor bestuursleden, stagiairs, vrijwilligers en anderen die direct betrokken zijn bij stichting Creatief Hart, is een intern protocol voorhanden. Hierin worden onder andere onderwerpen behandeld als handelen naar buiten toe uit naam van de stichting en belangenverstrengeling.

* Het jaarverslag over een bepaald jaar wordt altijd uiterlijk in de eerste week van februari van het volgende jaar, gepubliceerd.

Doelstelling van de Stichting

Deze kunt u vinden onder ‘Onze missie en Visie’.

Tijdens de opstartfase heeft de oprichtster van de stichting, Dewi Deijle, zich vooral bezig gehouden met oprichtingsactiviteiten zoals contacten leggen met kindertehuizen (zoals op Flores en Noord-Sulawesi ter oriëntatie op projecten en workshops), bekendmaking, promotie, en dergelijke. Het houdt nogal wat in om vorm te geven aan een non-profitorganisatie.

Tussen 2014 en 2017 heeft de stichting meerdere creatieve workshops gegeven (Noord-Sulawesi, Lombok, Bali) en ondersteuning kunnen bieden aan kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking, door het ter beschikking stellen van allerlei benodigde spullen en materialen. Vanaf 2018 zal de stichting zich vooral bezig houden met het opzetten van een creatief educatief centrum.

Financiële verantwoording en beloningsbeleid

Materiaal en creatieve scholing kunnen pas worden aangewend als er voldoende financiële middelen zijn. Afhankelijk van het vermogen zal de omvang, inrichting en tijdsbestek van de projecten geduid kunnen worden. De opbrengsten van onder andere de inzamelingsacties worden aangewend in een periode van 5 jaar. Dit staat in het beleidsplan van stichting Creatief Hart.

Bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Eventuele reisvergoeding voor gemaakte kosten ten behoeve van vergaderingen en naar projecten binnen Nederland of Indonesië (dus op locatie) zijn wel mogelijk. Alle vliegreizen naar en van Indonesië en de verblijfskosten aldaar ten behoeve van de activiteiten en de projecten van de stichting, worden echter volledig vanuit privé bekostigd. Op geen enkele wijze worden inkomsten van de stichting hierbij betrokken. Vrijwilligers kunnen ook, in overleg, in aanmerking komen voor een kleine vergoeding.

De stichting zorgt ervoor dat zij nagenoeg geen overheadkosten heeft. De gemaakte kosten voor jaarlijkse bijdrage aan web-hosting, bankrekeningkosten, alsmede alle oprichtings- en promotiekosten, heeft oprichtster Dewi in de jaren 2013 en 2014 zelf voor haar rekening genomen. Echter, vanaf 1 januari 2015 worden overheadkosten en promotiekosten (naar proportionaliteit) door de stichting overgenomen en deze worden uiteraard in de jaarverslagen verantwoord.

Stichting Creatief Hart werft zelf sponsoren en donateurs en zet zelf, in samenwerking met activiteitencommissies, sponsor- en fondswervingsacties op.

Het streven is om donaties (en in de toekomst eventueel te verkrijgen schenkingen) dientengevolge voor ten minste 90% aan de projecten in Indonesië te besteden. Met andere woorden, wie stichting Creatief Hart financieel steunt, kan er op rekenen dat het geld vrijwel rechtstreeks naar de projecten gaat. Als dit streven niet wordt behaald, wordt hier een verantwoording voor afgegeven

Beleidsplan en jaarverslagen

Het bestuur van Stichting Creatief Hart heeft elk jaar een jaarvergadering waarin het jaarverslag en de financiële verantwoording van het voorafgaande jaar wordt doorgenomen. In deze vergadering dient de goedkeuring van zowel het jaarverslag als de financiële verantwoording plaats te vinden. Het bestuur komt daarnaast minimaal 1 keer per kwartaal bijeen in een vergadering.

Kansarme kinderen in Indonesië hebben ook recht op creatief onderwijs!

Met een hart vol creativiteit en inspiratie helpen wij kansarme kinderen met een geestelijke of lichamelijke beperking hun persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. Een grotere kans voor een zelfstandiger leven en een betere toekomst is ons doel.

Wilt u een bijdrage leveren aan dit goede doel?

Wij zouden het heel erg fijn vinden als u een donatie doet aan stichting Creatief Hart zodat wij spullen kunnen aanschaffen voor de kinderen die wij creatieve lessen willen aanbieden en les kunnen geven in de Engelse basistaal. Welke spullen de stichting zoal moet aanschaffen kunt u vinden onder het kopje ‘wat hebben wij nodig’.

De stichting en de kinderen van Indonesië willen u alvast hartelijke bedanken voor uw donatie.

Wij, Dewi (voorzitster/oprichtster), Sammie (Penningmeester) en Doriet (Secretaris) zetten ons met volle enthousiasme in voor de doelstelling van deze ANBI stichting Creatief Hart. Lees hier over bestuursleden Dewi, Sammie en Doriet en onze drijfveer om ons als creatieve denkers in te zetten.

Wij gaan lekker aan de slag met veel energie en inspiratie!